www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761110
Dzisiaj:
422
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Fauna / Informacje ogólne

Informacje ogólne

 

     Wg waloryzacji obszarów faunistycznych Zamojszczyzny („Studia ośrodka dokumentacji fizjograficznej - tom XX - Badania i waloryzacja faunistyczna Zamojszczyzny" praca zbiorowa pod kierunkiem Z. Głowacińskiego) większość Gminy tworzą obszary o wartości ponadprzeciętnej i wysokiej (dolina Bugu).

W systemie obszarów faunistycznych występuje:

 • fauna kserotermiczna i stepowa,
 • fauna puszczańska,
 • fauna łąkowo - zaroślowa.

Obszary z siedliskami kserotermicznymi w większości zajęte zostały pod użytkowanie rolne, dziś pozostały w stanie pół naturalnym jedynie fragmenty tego typu ekosystemów (skarpy, obrzeża dróg, miedze, nieużytki). Na siedliskach kserotermicznych występują interesujące grupy owadów np. pszczołowatych, a w niektórych miejscach - żołna, rzadki ptak obszarów południowych i południowo – wschodnich.

Fauna puszczańska posiada wartościowe zoocenozy: łosia, jelenia, bociana czarnego. Nad Bugiem znajdują się miejsca występowania żółwia błotnego, a w południowo – wschodnim fragmencie Gminy błotniaka stawowego.

Fauna łąkowo - zaroślowa zajmuje większe lub mniejsze powierzchnie nad niemal wszystkimi ciekami wodnymi Gminy Mircze, najwartościowsze ostoje znajdują się nad Bugiem (brzęczka, remiz, potrzos). W obszarze podmokłych łąk i obrośniętych krzewami starorzeczy występuje derkacz, pliszka żółta, słowik szary, cyraneczka. Charakteryzowane typy siedliskowe, spełniają również niezwykle ważną rolę jako tereny wypoczynkowe i żerowe zwierząt migrujących, zwłaszcza ptaków. Dotyczy to głównie obszarów leśnych, nadrzecznych i zbiorników wodnych. Rozwinięte ciągi bagienno - leśne dolin rzecznych, zbiorowiska leśne, miedze, remizy śródpolne, wąwozy, pojedyncze skarpy znacząco wpływają na utrzymanie ciągłości występowania wielu gatunków fauny, jak i jej gatunkową różnorodność.

Faunę leśną reprezentują jelenie, sarny, wydry, borsuki, dziki, lisy, zające oraz bociany i żurawie. W Gminie Mircze stwierdzono dotychczas występowanie 38 gatunków ssaków. Wykładnikiem wysokiej żyzności siedlisk jest bardzo wysoka liczebność drobnych ssaków - kretów, gryzoni (norników i chomików na polach, nornic w lasach) oraz drobnych ssaków drapieżnych (łasice). Wynikiem tego jest wysoka liczebność organizmów na wyższych piętrach troficznych, np. ptaków drapieżnych.

Na terenie Gminy Mircze stwierdzono występowanie następujących chronionych i rzadkich gatunków zwierząt:

 • bóbr europejski (Castor fiber)
 • wydra (Lutra lutra) – pojedyncze obserwacje zarówno na Bugu jak i jego starorzeczach
 • borsuk (Meles meles)
 • jenot (Nycterecutes procyonoides)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina) – występuje w lasach stanowiących ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunków – wg J. Wójciaka ok. 16 – 20 par
 • czapla siwa (Ardea cinerea) – czapliniec liczny, ponad 100 gniazd zajętych
 • kania czarna (Milvus migrans) – pojedyncze stanowisko objęte ochroną strefową
 • krogulec (Accipiter nisus)
 • sowa uszata (Asio otus)
 • bocian czarny (Ciconia nigra) – 4 pary lęgowe
 • żołna (Merops apister)
 • żuraw (Grus grus) – pojedyncza obserwacja
 • zaskroniec (Natrix natrix) – występuje w młodnikach z próchniejącymi kłodami starych topoli

Dolina Bugu jest również bardzo istotnym szlakiem wędrówek ptaków. Szczególnie wiosną zatrzymuje się na rozlewiskach Bugu wiele kaczek, siewkowców, czapli i innych ptaków wodnych. Duże znaczenie doliny Bugu dla ptaków lęgowych i przelotnych wynika z jej charakteru. Mimo, że naturalne lasy łęgowe zostały w większości wycięte i zastąpione przez łąki i pastwiska, koryto rzeki nie uległo istotnym zmianom i wciąż stanowi doskonałe miejsce lęgowe i bogate żerowisko.

Charakterystycznymi ptakami dominującego w Gminie krajobrazu rolniczego są: przepiórka, kląskawka, potrzeszcz i ortolan. Innym ciekawym gatunkiem rozszerzającym na północ zasięg występowania jest dzięcioł białoszyj. Jest to gatunek związany z siedliskami antropogenicznymi. Często gnieździ się w sadach, parkach w samotnych drzewach przydrożnych. Podobnie jak żołna jest charakterystyczny dla południowo - wschodniej Polski. Charakterystycznym gatunkiem dla terenów użytkowanych rolniczo jest bocian biały. Dodatkowo na terenie Gminy Mircze stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków: Bąk Botaurus stellaris, Bąk Botaurus stellaris, Krogulec Accipiter nisus, Krogulec Accipiter nisus, Orlik krzykliwy Aquila pomarina, Orzełek Hieraetus pennatus, Batalion Philomachus pugnax, Kulik wielki Numenius arquata, Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus, Rybitwa białoskrzydła Ch. Leucopterus.

Na zboczach doliny Bugu wśród gadów licznie występuje jaszczurka zwinka (Lacerta agilis). Na terenie Gminy stwierdzono występowanie następujących chronionych gatunków płazów: kumaka nizinnego (Bombina bombina), grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus), ropuchy szarej (Bufo bufo), rzekotki drzewnej (Hyla arborea), żaby moczarowej (Rana arvalis) oraz żaby trawnej (Rana temporaria).

Na terenie Gminy Mircze stwierdzono 55 gatunków motyli dziennych, co stanowi prawie 37% fauny Polski. Niewielkie bogactwo gatunkowe wynika z małej różnorodności naturalnych środowisk oraz z silnie antropogenicznego charakteru większości biotopów łąkowych i leśnych na badanym obszarze.

Na terenie Gminy występują trzy gatunki chronione. Należy do nich paź królowej (Papilio machaon), który zamieszkuje suche otwarte tereny oraz dwa gatunki mieniaków - strużnik (Apatura ilia) i tęczowiec (Apatura iris) - związane ze środowiskiem leśnym.

Ponadto na omawianym obszarze znajdują się stanowiska 8 gatunków wpisanych na czerwoną listę. Wśród nich z kategorii E - wymierające, stwierdzono pokłonnika osinowca (Lirnenitis populi), który ma dogodne warunki do rozwoju w żyznych lasach z dużym udziałem osiki (w tym typie środowiska rozwija się również chroniony mieniak strużnik).
Z gatunków narażonych na wyginiecie występuje czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), jedyny gatunek w Gminie chroniony Konwencją Berneńską, który był obserwowany na wilgotnych torfiastych łąkach w okolicy Kryłowa, Mołożowa

UG Mircze
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI