www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761078
Dzisiaj:
420
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Środowisko / hydrologia

hydrologia

 

Wody powierzchniowe.

Cały teren Gminy Mircze znajduje się w dorzeczu rzeki Bug. Sieć rzeczna charakteryzuje się większą gęstością niż na Wyżynie Lubelskiej, co jest spowodowane czynnikami litologicznymi.

Wyżyna Wołyńska, w obrębie, której położona jest Gmina Mircze, jest regionem o mniejszych zasobach wodnych niż Wyżyna Lubelska i Roztocze, głównie z powodu niższych opadów. Suma całkowitego odpływu wynosi tu tylko 100 mm; co w przeliczeniu na odpływ jednostkowy daje 3,2 l/s x km2. Niski jest też współczynnik odpływu całkowitego - 18%.

Sieć rzeczną Gminy tworzą rzeki: Bug i Bukowa wraz z ich dopływami oraz dopływy rzeki Huczwy.

Rzeka Bug jest największą rzeką tego regionu, która stanowi granicę pomiędzy Polską i Ukrainą. Płynie z południa na północ w dolinie o zmiennej szerokości, dochodzącej miejscami do 3 km szerokości. Dopływy Bugu mają do niej kierunek prostopadły. Rzeka jest nieuregulowana. Bieg rzeki jest kręty, występują liczne starorzecza. Średni przepływ rzeki wynosi około 35 m3/s.

Bug posiada deszczowo - śnieżny ustrój zasilania, z podwójnym maksimum stanu i przepływu wody. Średnia roczna amplituda wahań stanu wody wynosi około 435 cm. W czasie wysokich opadów lub roztopów wiosennych występuje zjawisko powodzi. Zalewaniu może ulegać cała dolina Bugu (np. marzec 1999 r.).

W dolinie Bugu taras zalewowy osiąga l km szerokości, rzadziej dochodzi do 3 km. Urozmaicają go liczne starorzecza.

W obrębie rzeki występują dwie wyspy. Na mniejszej wyspie (o długości 0,5 km) położonej naprzeciw Kryłowa, znajdują się ruiny zamku z XVI wieku. Poniżej Kryłowa dawne koryto rzeki odcina większą wyspę - Wiśnię, o długości 2,5 km. Wyspy te obecnie są właściwie półwyspami, połączonymi z lądem przesmykami umocnionymi przez wał przeciwpowodziowy. Umocniono również brzegi koryta Bugu.

Rzeka Bukowa jest głównym dopływem Bugu w Gminie. Rzeka ma swój początek w rejonie Wereszyna W górnym biegu płynie z zachodu na wschód. W rejonie Smoligowa skręca na północny – wschód, a następnie na północ. Poniżej ujścia Kacapskiego Rowu rzeka kieruje się na wschód i w Kosmowie uchodzi do Bugu. Dolina rzeki jest słabo wykształcona.

Na podstawie powierzchni zlewni i wielkości odpływu jednostkowego można szacować średni przepływ Bukowej na 0,4 - 0,5 l/s x km2.

Dopływy Bukowej ukierunkowane są do niej z reguły prostopadle. Największym dopływem jest Kacapski Rów. Charakterystyczną cechą obszaru Gminy jest duża ilość okresowych cieków bez nazwy przechodzących w rowy. W rejonie miejscowości Mircze i Kol. Kryłów znajduje się system kanałów.

Zlewnia Bukowej odwadnia część środkową Gminy, ok. 50% jej terytorium. Dorzecze jest asymetryczne o dobrze rozwiniętym lewym skrzydle. Jakość wód oraz przepływ rzeki Bukowej nie są kontrolowane. W Wereszynie na rzece Bukowej znajdują się stawy hodowlane.

Prawobrzeżne dopływy rzeki Huczwy odwadniają część zachodnią Gminy. Jakość oraz przepływy cieków nie są kontrolowane.

Działy wodne IV rzędu między Bugiem, Bukową i Huczwą biegną generalnie w kierunku południe - północ. W północno - zachodniej części Gminy, w obszarze wododziałowym Rowu Kacapskiego i dopływów Huczwy dział wodny jest niewyraźny. Odpływ powierzchniowy dezorganizują tu intensywne procesy krasowe. Występują tu licznie zagłębienia bezodpływowe typu wertebów. Łączą się one w większe formy typu uwałów, a te z kolei w również bezodpływowe ślepe doliny krasowe o długości przekraczającej l km.

Obszar wód stojących w Gminie jest niewielki, są to zbiorniki naturalne i sztuczne, w większości małe, o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu arów, lub nawet mniejszej.

Niewielkie naturalne zbiorniki wodne genezy krasowej występują w północno - zachodniej części Gminy (Kolonia Modryń), w rejonie Smoligowa, Mircza, Modryńca, Kol. Korczuszek i Rulikówki. Woda gromadzi się tu w pojedynczych zagłębieniach to jest wertebach lub zagłębieniach złożonych z wielu, wertebów czyli uwałach i dolinach krasowych. W niektórych woda utrzymuje się przez cały rok, inne są zbiornikami okresowymi.

Do największych naturalnych zbiorników wodnych w Gminie należą starorzecza Bugu. Na tarasie zalewowym Bugu występuje szereg przeważnie półkolistych starorzeczy z wodą o długości do kilkuset metrów. Jedno z ramion Bugu, jeszcze nie całkiem odcięte, poniżej Kryłowa składające się z szeregu zakoli, ma długość kilku kilometrów. Ponieważ drenuje ono dno doliny na znacznym odcinku oraz przyjmuje niewielki dopływ, charakteryzuje się nieznacznym ruchem wody.

Ze sztucznych zbiorników wodnych największe są stawy hodowlane. Kompleksy stawów występują w dolinach Grzędy Sokalskiej oraz na jej przedpolu w takich miejscowościach, jak: Radostów, Nabroż, Stara Wieś, Wiszniów, Wereszyn, Marysin i Tuczapy, gdzie znajduje się największy staw o powierzchni 5,0 ha. Planowane jest odtworzenie w Gminie dawnej, znacznie większej powierzchni stawów.

Niewielkie zbiorniki retencyjne: planowane są na Bugu w Kryłowie i na Bukowej w Szychowicach. Sieć sztucznych zbiorników wodnych uzupełniają sadzawki utworzone w gliniankach.

Wody podziemne.

W obrębie Gminy Mircze głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom występujący w utworach kredowych. Wodonoścem są tu węglanowe osady kredy górnej mastrychtu, wykształcone w postaci opok marglistych, margli i kredy piszącej. Wody podziemne w utworach kredowych występują na całym obszarze. Głównym kolektorem dla wód podziemnych są szczeliny skał węglanowych powstałe w wyniku procesów tektonicznych. Przebieg stref dyslokacyjnych pokazują doliny rzeczne oraz suche doliny denudacyjne. W stropowej części górotworu, na sieć spękań tektonicznych nakładają się szczeliny pochodzenia wietrzeniowego.

W dolinie Bugu, poza osadami kredowymi, wody podziemne występują w piaskach czwartorzędowych miąższości od kilku od kilkunastu m. W dolinach rzecznych dopływów Bugu można spotkać wody podziemne w 2 – 3 metrowej miąższości aluwialnych osadach czwartorzędowych.

Wody w utworach czwartorzędowych występują również w kilkumetrowej miąższości piaskach na równinach denudacyjnych Kotliny Hrubieszowskiej.

W południowej części Gminy, w obrębie Grzędy Sokalskiej, występują wody zawieszone. Utrzymują się one na słabo przepuszczalnej zwietrzelinie kredowej lub w zaglinionych lessach.

Wody poziomu czwartorzędowego i kredowego pozostają w więzi hydraulicznej. Zwierciadło wody ma generalnie charakter swobodny. Pod niewielkim naporem występuje na obszarach, gdzie skały kredowe nie są dostatecznie spękane.

W dolinach rzecznych lustro wody występuje od głębokości kilkudziesięciu cm do
ok. 2,0 m. Na równinach denudacyjnych Kotliny Hrubieszowskiej głębokość występowania lustra wody waha się od kilkudziesięciu cm do 7,0 m p. p. t. Na powierzchniach lessowych południowej części Gminy waha się od kilku m do ok. 30,0 m.

Zwierciadło wód podziemnych ma najwyższe położenie na dziale wodnym pomiędzy zlewniami Bukowej i Huczwy. Jego wysokość dochodzi w rejonie Wiszniowa i Andrzejówki do 220 m n. p. m. Poza działem wodnym opada nieznacznie w kierunku zachodnim. Znaczny spadek lustra wody notuje się w kierunku północno – wschodnim, gdzie w dolinie Bugu osiąga ono 180,0 m n. p. m.

Amplituda sezonowych wahań zwierciadła wody wynosi w dolinach ok. 0,5 – 1,0 m, natomiast na obszarach wierzchowinowych dochodzi do 3,0 m. Kierunek spływu wód podziemnych pokrywa się w skali lokalnej z nachyleniem terenu. Z obszarów wierzchowinowych wody przemieszczają się ku dolinom rzecznym i zasilają utwory aluwialne. W skali regionalnej wody podziemne części wschodniej i centralnej Gminy spływają w kierunku północno – wschodnim do rzeki Bug, natomiast części zachodniej
w kierunku północno – zachodnim do rzeki Huczwy.

Zasilanie wód podziemnych odbywa się drogą infiltracji opadów atmosferycznych oraz poprzez regionalny dopływ z obszarów wyżej położonych.

Wody w utworach czwartorzędowych związane z dolinami rzek występują bardzo płytko, co sprawia, że są bardzo narażone na zanieczyszczenia powierzchniowe. Z tego powodu, niezależnie od kwestii ochrony dolin, nie powinny być wykorzystywane do celów bytowych.

Ze względu na występowanie wychodni kredowych utworów wodonośnych, przepuszczalność warstw powierzchniowych (piaski, lessy) i spękanie skał kredowych, wody podziemne są bardzo podatne na zanieczyszczenia antropogeniczne. Dotyczy to zarówno obszarów, gdzie na powierzchni terenu występują opoki margliste i margle jak również piaski pylaste na opokach i marglach.

Surowce mineralne.

Na terenie Gminy występują surowce energetyczne oraz surowce do produkcji materiałów budowlanych.

Do surowców energetycznych należą karbońskie złoża węgla kamiennego, będące przedłużeniem Zagłębia Lwowsko - Wołyńskiego na terenie Ukrainy. Występują one na głębokości 400 – 700 m, a miąższość pokładów węgla waha się od 0,10 m do 1,20 m.

Słabo rozpoznane są złoża ropy naftowej i gazu ziemnego występujące w utworach dewonu.

W dnach dolin w zachodniej i północno - zachodniej części Gminy występują niewielkie złoża torfu. Ze względu na małe miąższości nie przekraczające 1,0 m eksploatacja ich nie jest nieopłacalna. W przeszłości na niewielką skalę były one eksploatowane w rejonie Kol. Kryłów.

Na terenie Gminy powszechnie występują surowce skalne do produkcji materiałów budowlanych. Są to surowce węglanowe, ilaste oraz kruszywo naturalne.

Surowce węglanowe reprezentowane przez margle kredowe, opoki margliste i kredę piszącą nie były dotychczas przedmiotem zainteresowania górniczego. Na terenie Gminy skały te występują na powierzchni lub pod cienką pokrywą osadów czwartorzędowych.

W południowej części oraz w licznych płatach, w środkowej i wschodniej części Gminy rozprzestrzenione są surowce ilasto - gliniaste do produkcji ceramiki budowlanej: lessy, gliny, iły i mułki. Do końca lat siedemdziesiątych eksploatowane były do wyrobu cegły w rejonie miejscowości: Szychowice, Kryłów, Prehoryłe, Stara Wieś oraz do niedawna w Łaskowie. Część wyrobisk została zrekultywowana. Złoża lessów zaglininych przydatnych do produkcji cegły palonej pełnej zlokalizowane są w południowej części Gminy.

Kruszywo naturalne reprezentowane jest przez piaski tarasów akumulacyjnych wykształconych w postaci piasków drobno - i średnioziarnistych często pylastych lub pyłów piaszczystych. Perspektywiczny rozwój bazy wydobywczej piasków może wystąpić w rejonie miejscowości: Lipowiec i Miętkie oraz na tarasie nadzalewowym dopływu Huczwy w Tuczapach i Mołożówie.

Na terenie Gminy nie prowadzi się przemysłowej eksploatacji surowców mineralnych. Występuje tutaj kilka punktów niekontrolowanej eksploatacji piasków na lokalne potrzeby gospodarcze. Mała ilość punktów sezonowej eksploatacji jest potwierdzeniem ograniczonej możliwości pozyskiwania surowców.

UG Mircze
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI