www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761142
Dzisiaj:
422
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-04-07

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mircze na rok szkolny 2017/2018

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie Gminy Mircze wychowanie przedszkolne może być realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – punktach przedszkolnych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Informacje ogólne

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Mircze:

-  dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011),

oraz

-  dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Mircze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli oddział przedszkolny/punkt przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny lub przy której utworzono punkt przedszkolny.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane oddziały przedszkolne/punkty przedszkolne według swoich preferencji w porządku
  od najbardziej do najmniej preferowanej. Oddział przedszkolny/punkt przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywany jest  oddziałem przedszkolnym/punktem przedszkolnym pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie:

- pobierają wniosek w dowolnej szkole,

- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole w której mieści się oddział przedszkolny/punkt przedszkolny  pierwszego wyboru,

 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-  zwrócić się do Wójta Gminy, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

-  w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny/punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r., tzw. kryteria samorządowe.

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

  - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
  do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  -  wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

  Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 Deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego będą dostępne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mircze.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników szkół.

Numery telefonów do szkół:

Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu: 846519011 lub 846519058

Szkoła Podstawowa w Wiszniowie: 846519703

Zespół Szkół w Kryłowie: 846519815

 

 

DO POBRANIA:

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mircze, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018.

2. UCHWAŁA NR XXIII/206/2017 RADY GMINY MIRCZE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktów przedszkolnych i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mircze, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

UG Mircze
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI