www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761052
Dzisiaj:
420
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / REWITALIZACJA GMINY MIRCZE

REWITALIZACJA GMINY MIRCZE

 
2017-02-14

UWAGA! WPROWADZONO ZMIANY do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023"

Informujemy, iż ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023" zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.mircze.pl oraz w zakładce pn. Rewitalizacja Gminy Mircze znajdującej się na stronie www.mircze.pl w dniu 8 lutego 2017 r. uległo zmianie.

Zamawiający w treści Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r. (pkt XII ust. 1) zastrzegł sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Wprowadzane zmiany mogą mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, w związku z czym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 lutego 2017 r. O dokonanych zmianach informuje się na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie ofertowe.

 

Załączniki do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r. nie ulegają zmianie.

 

Wykaz wprowadzonych zmian:

 

- pkt VI Zapytania Ofertowego – KRYTERIA OCENY OFERT

W poprzedniej wersji Zapytania Ofertowego jednym z kryteriów oceny było DOŚWIADCZENIE, które zastąpione zostało kryterium jakim jest TERMIN WYKONANIA.

W związku z powyższym pkt VI Zapytania Ofertowego otrzymał następujące brzmienie:

 1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem

CENA – 60%

TERMIN WYKONANIA – 40%

 

CENA stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z niniejszego zapytania ofertowego, jak również w nim ujęte.

 

Zasada oceny ofert wg kryterium CENA:

 

 

                                     cofn

Punktacja = ………………………. x 60 pkt

                                     cofb

 

gdzie:

 

cofn – cena brutto oferty z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych

cofb – cena brutto oferty badanej

 

1,00 pkt = 1%

 

Ilość punktów w kryterium CENA zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może uzyskać w danym kryterium maksymalnie 60,00 pkt.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli cena oferty budzi wątpliwości, a oferent mimo wezwania nie złoży wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Zasada oceny ofert wg kryterium TERMIN WYKONANIA

 

Oferta z najkrótszym terminem wykonania otrzyma 40 pkt.

Punkty w kryterium TERMINU WYKONANIA będą przyznawane w następujący sposób, jeżeli
w swojej ofercie Wykonawca zadeklaruje, że wykona przedmiot zamówienia do dnia:

  • 15 maja 2017 r. - otrzyma 30 pkt.
  • 8 maja 2017 r. – otrzyma 40 pkt.

 

1,00 pkt = 1%

 

Oferta może uzyskać w danym kryterium maksymalnie 40 pkt.

 

2.Nie będą punktowane oferty odrzucone.

3.Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane, a wynik będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia klasyfikacji ofert.

4.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.

5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny oraz doświadczenia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku kiedy Wykonawcy złożyli oferty o takiej samej cenie – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

6.Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

- zostanie złożona po terminie składania ofert.

 

- pkt X Zapytania Ofertowego – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Zmianie uległa nazwa pkt. X Zapytania Ofertowego z „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert” na „Miejsce i termin składania ofert.”

Dodatkowo wydłużony został termin składania ofert z 16 lutego 2017 r. do 20 lutego 2017 r.

 

W związku z powyższym pkt X otrzymał następujące brzmienie:

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze), w pok. 105 (sekretariat, I piętro budynku)
w terminie do 20 lutego 2017 r. (włącznie) do godz. 15:30.

2.Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po ww. terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

3.Oferta może zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

4.Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Urząd Gminy Mircze

ul. Kryłowska 20

22-530 Mircze

 

i oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023”

 

5.Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

6.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie koperty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.

 

Jak wspomniane zostało powyżej, w poprzedniej wersji Zapytania Ofertowego jednym z kryteriów oceny było DOŚWIADCZENIE, które zastąpione zostało kryterium jakim jest TERMIN WYKONANIA. Mimo powyższej modyfikacji zmianie nie ulega fakt, iż na etapie składania oferty należy wykazać posiadane doświadczenie.

 

Gmina Mircze przestrzegając zasady zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznym w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów – ponownie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023” zgodnie ze zaktualizowanym Zapytaniem Ofertowym.

Przypominamy, że postepowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Procedurą udzielania zamówień przez dotacjobiorców.

 

POBIERZ:

ZAKTUALIZOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE

Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

Wzór Formularza ofertowego – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym na  „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023”– Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług polegających na opracowaniu Programu Rewitalizacji lub innego dokumentu o charakterze społeczno-gospodarczym- Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

Wzór umowy - Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

 

Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 będzie stanowił narzędzie do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz będzie podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z:

- Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju - POBIERZ

- Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim - POBIERZ

- Zasadami delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich województwa lubelskiego - POBIERZ

- aktualnymi dokumentami strategicznymi unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Mircze

- Wnioskiem o przyznanie dotacji „Przygotowanie Programów Rewitalizacji” na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze”, nr wniosku - 66/PR.POPT/2016

- innymi dokumentami określającymi zasady przygotowania programów rewitalizacyjnych

 

Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 będzie podlegał sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (IZ RPO WL) w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania Programu Rewitalizacji do ewentualnych uwag ww. Instytucji (zgodnie z Procedurą oceny programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - POBIERZ). Wszelkie poprawki i aktualizacje do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentu są objęte przedmiotem zamówienia i nie ma możliwości zlecania dodatkowych prac.

UG Mircze
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI